SEWM Personnel


Faculty


Graduate Students

Undergraduate Students

 • Jun Yin (2011 phd), cherry.yinjun AT gmail.com
 • Weizheng Chen (2012 phd), cwz.pku AT gmail.com
 • Zhuoxuan Jiang (2013 phd), jzhx1211 AT gmail.com
 • Sui Li (2014 phd), lisuiasdf AT gmail.com

 • Dongcan Jiang (2014 master), dongcan.jiang@gmail.com
 • Zeya Zhang (2014 master), zeyazhang26 AT gmail.com
 • Yuqi Li (2015 master), liyuqi.ne AT gmail.com
 • Ziming Dong (2015 master), dzm1016397507 AT gmail.com
 • Liming Huang (2016 master) liminghuang.pku AT gmail.com
 • Xia Zhang (2016 master) zhang_xia AT pku.edu.cn
 • Zihan Guo (2013 bachelor), zhguo1995 AT gmail.com
 • Yingzhe Zhang (2013 bachelor), 1300012722 AT pku.edu.cn
 • Rui Miao (2013 bachelor), miaorui AT pku.edu.cn

Alumni